iNed

Algemene Voorwaarden

iNed voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 DEFINITIES

Artikel 2 APPLICATIE DIENSTVERLENING EN SERVICE LEVEL

2.1 iNed zal CLIËNT gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Hiertoe zal iNed aan CLIËNT de URL van de Server verstrekken, alsmede een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee de Programmatuur door een Eindgebruiker (of door CLIËNT ten behoeve van andere Eindgebruikers) kan worden geconfigureerd en beheerd.

2.2 CLIËNT mag de Dienst door Eindgebruikers binnen zijn organisatie laten gebruiken voor de interne doeleinden van zijn organisatie (intranettoepassing). Ook mag CLIËNT Eindgebruikers buiten zijn organisatie de Dienst laten gebruiken voorzover dat gebruik onderdeel is van de bredere dienstverlening aan die Eindgebruikers (extranettoepassing).

Het is CLIËNT niet toegestaan om derden de Dienst te laten gebruiken zonder dat hij aan die derden andere diensten aanbiedt: CLIËNT mag met betrekking tot de Dienst niet zelf als Application Service Provider functioneren.

2.3 iNed zal de Dienst verlenen overeenkomstig de in de SLA opgenomen serviceniveaus. Indien iNed een bepaald, in de SLA beschreven serviceniveau niet haalt, regelt de SLA wat daarvan de gevolgen zijn. Voor zover de SLA beschikbaarheidpercentages noemt, worden die gemeten over een kalenderjaar en worden vooraf geplande en in de SLA beschreven onderhoudsuren voor het bepalen van het percentage buiten beschouwing gelaten. Onder beschikbaarheid wordt begrepen dat de Server vanaf het Internet bereikbaar is op de aan CLIËNT verstrekte URL en dat de Programmatuur daadwerkelijk draait op de Server. Onder beschikbaarheid wordt dus niet verstaan het bestaan van een werkende punt-tot-puntverbinding tussen de systemen van CLIËNT en de Server. iNed kan immers op de systemen van CLIËNT en op de tussenliggende internetinfrastructuur geen invloed uitoefenen.

2.4 iNed zal de in de SLA beschreven maatregelen nemen ter beveiliging van de op de Server opgeslagen informatie van CLIËNT.

2.5 iNed heeft het recht de Programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. iNed zal zich inspannen om eventuele fouten in de Programmatuur op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal iNed CLIËNT daarvan vóór de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Dienst aan meerdere cliënten wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor CLIËNT van een bepaalde aanpassing af te zien. De gebruikersdocumentatie van de huidige versie van de Programmatuur zal op de Server steeds in elektronische vorm beschikbaar zijn voor Eindgebruikers.

2.6 Artikel 2.5 geldt niet voor Programmatuur die iNed van derden betrekt, behoudens het bepaalde in de eerste zin van artikel 2.5. Voor het gebruik en het onderhoud van die Programmatuur kan iNed nimmer worden aangesproken tot meer of anders dan geldt in de relatie tussen iNed en zijn desbetreffende toeleveranciers.

2.7 Alle iNed Software is web-based. iNed is derhalve voor de goede uitvoering van de Dienst mede afhankelijk van een goed werkende internet infrastructuur in algemene zin en in het bijzonder aan zijde van CLIËNT. iNed is dan ook niet aansprakelijk ingeval van gehele of gedeeltelijke uitval van het internet als zodanig of delen ervan die niet onder haar beheer vallen.

2.8 De Applicatie wordt ‘as is’ aangeboden. CLIËNT kan derhalve geen aanspraak maken op functionaliteit die niet in de Applicatie van iNed voorkomt. Maatwerk is alleen mogelijk indien en voor zover dit in deze of bij nadere Overeenkomst uitdrukkelijk gespecificeerd is overeengekomen.

OVEREENKOMST APPLICATIEDIENSTEN

iNed OVEREENKOMST

Artikel 3 OPLEVERING, OVERDRACHT

3.1 iNed zal binnen de in de overeenkomst vastgelegde levertijd de met de CLIËNT overeengekomen iNed omgeving op haar servers preparen.

3.2 Zodra de iNed omgeving gereed is wordt deze aan CLIËNT opgeleverd. Daartoe zal CLIËNT inloggegevens ontvangen. CLIËNT kan vanaf dat moment verifiëren of de installatie en configuratie van het iNed systeem verricht zijn volgens specificaties opgesteld in de Overeenkomst.

3.3 De oplevering zal worden vastgelegd door het tekenen van het opleveringsformulier door CLIËNT. Indien CLIËNT het opleveringsformulier 5 dagen na dagtekening niet heeft getekend zonder opgave van schriftelijke en duidelijk omschreven redenen wordt oplevering geacht te hebben plaatsgevonden 5 dagen na de datering van het opleveringsformulier.

3.4 Na oplevering, zullen iNed en CLIËNT onmiddellijk de acceptatie van de website gaan voorbereiden. Zodra de website gereed is voor acceptatie zal iNed het acceptatieformulier toezenden aan CLIËNT. Acceptatie vindt plaats door het tekenen van het acceptatieformulier door CLIËNT. Indien CLIËNT het acceptatieformulier 5 dagen na dagtekening niet heeft getekend, maar de applicatie wel door CLIËNT wordt gebruikt wordt de acceptatie geacht te hebben plaatsgevonden 5 dagen na de datering van het acceptatieformulier.

3.5 Indien het acceptatieformulier niet is getekend en CLIËNT heeft een schriftelijke reden voor de niet-acceptatie opgegeven, zullen partijen gezamenlijk werken naar een oplossing voor de problemen, waarna acceptatie alsnog zal volgen.

Artikel 4 TOEGANG TOT DE APPLICATIE

4.1 CLIËNT moet de door iNed aan CLIËNT verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. iNed is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een eindgebruiker die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van een Eindgebruiker ook daadwerkelijk die Eindgebruiker is.

4.2 Zodra CLIËNT weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet CLIËNT iNed daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van CLIËNT om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen.

Artikel 5 EIGENDOMSRECHTEN, PRIVACY EN AUTEURSRECHTEN CONTENT

5.1 CLIËNT en Eindgebruikers bepalen welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. iNed heeft geen kennis van die informatie. CLIËNT is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. iNed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. CLIËNT vrijwaart iNed voor aanspraken van derdendie gebaseerd zijn op de stelling dat de door CLIËNT of Eindgebruikers met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.

5.2 Mocht iNed kennis hebben of tot het besef komen dat informatie die CLIËNT of een Eindgebruiker met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal iNed prompt handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal iNed aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.

5.3 Gezien de gevoeligheid van de content die door iNed voor CLIËNT wordt beheerd en de daarbij in acht te nemen privacy, zal iNed in geen geval misbruik maken van haar positie op dit gebied.

5.4 Alle door CLIËNT aan iNed verstrekte informatie waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij vertrouwelijk is, zal als zodanig door iNed worden behandeld. Het is iNed, haar medewerkers en door iNed ingeschakelde hulppersonen uitdrukkelijk verboden op enige wijze uitlatingen te doen over, inzicht aan derden te bieden of anderzijds publicatie mogelijk te maken van de door CLIËNT op iNed’ servers geplaatste content waarvan de vertrouwelijkheid uit de aard der content voortvloeit.

5.5 iNed verplicht zich alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen te treffen om misbruik van vertrouwelijke content door derden tegen te gaan.

5.6 Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens kan het zijn dat CLIËNT verplicht is de verwerking van persoonsgegevens door CLIËNT in de door iNed beschikbaar gestelde applicatie te melden bij het CBP. Buiten Nederland gevestigde CLIËNTEN dienen rekening te houden met de in hun land van vestiging geldende nationale wetgeving betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer en daaruit voortvloeiende (meldings-)verplichtingen.

5.7 Het gebruik van de Dienst brengt verwerking van persoonsgegevens met zich mee. CLIËNT fungeert hierbij als bewerker. In de hoedanigheid van verwerker zal iNed zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen. Door het aangaan van deze Overeenkomst geeft CLIËNT iNed opdracht om de persoonsgegevens van Eindgebruikers te verwerken in het kader van de Dienst. Andere verwerkingen zal iNed alleen uitvoeren in opdracht van CLIËNT of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

5.8 Alle medewerkers die handelen onder het gezag van iNed en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

5.9 iNed zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

5.10 Het auteursrecht op het ontwerp en de inhoud van de website worden na oplevering eigendom van CLIËNT. Dit geldt voor alle door iNed voor CLIËNT vervaardigde content. Ditgeldt niet voor content van derden welke gebruikt wordt op de website. De auteursrechten hiervoor liggen bij de respectievelijke auteursrechthebbenden. iNed kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de content van de website, waaronder de besproken auteursrechtelijk beschermde materialen. Gebruik hiervan op de website is voor het eigen risico van CLIËNT.

5.11 Indien gewenst kan tegen vergoeding door CLIËNT aangegeven content door iNed worden aangeboden in gecomprimeerde staat. De eventuele kosten hiervan zijn voor rekening van CLIËNT. Een dergelijk verzoek moet binnen 30 kalenderdagen na einde contract schriftelijk aan iNed kenbaar gemaakt zijn.

5.12 Na schriftelijk verzoek van CLIËNT wordt alle aan CLIËNT toebehorende content aanwezig op de iNed infrastructuur daarvan verwijderd en vernietigd.

Artikel 6 BEVEILIGING

6.1 De iNed infrastructuur is voorzien van moderne en uitgebreide oplossingen om inbraak, diefstal en misbruik van gegevens van cliënten te voorkomen, waaronder maar niet uitsluitend moderne firewalls en intrusion detection.

6.2 iNed verplicht zich om de maximale inspanning te doen om misbruik te (blijven) voorkomen. iNed kan echter in geen geval garanderen dat het onmogelijk is om inzage te krijgen in de vertrouwelijke gegevens van CLIËNT . Hiervoor is CLIËNT mede zelf verantwoordelijk door op een vertrouwelijke wijze om te (laten) gaan met de door iNed verstrekte toegangscodes.

Artikel 7 BETALINGSCONDITIES

7.1 CLIËNT betaalt voor de door CLIËNT afgenomen Diensten de in bijlage 2 van de Overeenkomst vermelde prijs.

7.2 Prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

7.3 In geval van te late betaling heeft iNed het recht: a. Zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door iNed is ontvangen.

b. Na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. CLIËNT zal alle kosten vergoeden die iNed en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van de uitstaande som, dat laatste behoudens voor zover zulks (gezien de hoogte van de uitstaande som) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden. c. Haar verbintenissen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten en de toegangvan CLIËNT en Eindgebruikers tot de servers van iNed op te schorten en onmogelijk te maken.

7.4 Betaling door CLIËNT aan iNed van de Installatie- en terbeschikkingstellingskosten geschiedt in 2 termijnen van elk 50%. a. 50% bij opdracht, met een betaaltermijn van 7 (zeven) dagen na factuurdatum b. 50% bij acceptatie, met een betaaltermijn van 30 (dertig) dagen na factuurdatum.

7.5 Aanvullende diensten worden per week achteraf aan CLIËNT gefactureerd. Deze facturen dienen binnen 30 dagen door u te worden voldaan.

Artikel 8 DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar, ingaande op de datum vermeld in de aanhef van deze Overeenkomst en kan uitsluitend worden beëindigd zoals in de Algemene Voorwaarden bepaald.

8.2 De Overeenkomst wordt verlengd met een periode van telkens één (1) maand, tenzij een Partij deze schriftelijk opzegt tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden.

8.3 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van één der partijen, dan wel een zodanige wijziging in de zeggenschap binnen de ene partij dat van de andere partij voortzetting van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd, heeft de andere Partij het recht deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat de andere Partij schadeplichtig is.

8.4 Indien de ene Partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is de ene Partij in verzuim en is de andere Partij gerechtigd zonder ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende Partij en zonder dat de ontbindende Partij schadeplichtig is.

8.5 Ingeval zich een ontbinding voordoet als bedoeld in lid 3 of lid 4 zijn alle vorderingen van de ontbindende Partij op de andere Partij onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. De andere Partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende Partij in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

8.6 In geval van een beëindiging, ontbinding of opzegging als bedoeld in artikel 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen: a. - betaling van openstaande betalingen; b. - geheimhouding; c. - Intellectuele Eigendomsrechten; d. - aansprakelijkheid.

Deze zullen blijven bestaan voor zolang als iNed op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

8.7 Geen der partijen is ten aanzien van de andere partij omwille van het opzeggen van deze Overeenkomst aansprakelijk voor schadeloosstelling, terugbetaling of schadevergoedingen wegens verlies van verwachte winsten op geplande verkopen of omwille van uitgaven, investeringen, huurovereenkomsten of andere verplichtingen die betrekking hebben op de activiteiten of goodwill van een van beide partijen

8.8 Hoewel content van CLIËNT aanwezig in het iNed systeem eigendom en verantwoordelijkheid is van de klant, kan geen aanspraak worden gemaakt op het publiceren en/of beschikbaar stellen hiervan, indien het contract met iNed niet wordt verlengd.

8.9 Indien het contract met iNed niet wordt verlengd zal gedurende 30 kalenderdagen na einde contract de applicatie beschikbaar worden gehouden voor een eindgebruiker van CLIËNT zodat deze eindgebruiker daaruit desgewenst nog gedurende deze korte tijd data kan opvragen en raadplegen. Bewerken van informatie zal in genoemde periode niet meer mogelijk zijn.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 iNed is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van CLIËNT of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.

9.2 De aansprakelijkheid van iNed jegens CLIËNT, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één (1) gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door CLIËNT aan iNed betaalde vergoedingen (exclusief BTW).

9.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.6 vrijwaart CLIËNT iNed voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of Diensten.

9.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van iNed.

9.5 iNed zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade tengevolge van het niet beschikbaar zijn van de Dienst in verband met gewoon of buitengewoon onderhoud.

Artikel 10 OVERMACHT

10.1 Zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen in deze Overeenkomst wordt geen enkel verzuim en geen enkele vertraging of tekortkoming om te handelen van de kant van één van beide partijen beschouwd als een schending van deze Overeenkomst, indien blijkt dat een dergelijk verzuim of een dergelijke vertraging of tekortkoming volledig toe te schrijven is aan oorzaken die buiten de redelijke controle van de partij vallen die voor dat verzuim verantwoordelijk is, met inbegrip van maar niet beperkt tot oorzaken zoals stakingen,lockouts of andere arbeidsgeschillen, burgerlijk oproer, daden van bestuurlijke overheden of leveranciers, epidemieën, oorlog, embargo's, slechte weersomstandigheden,brand, aardbevingen, "acts of God or the public enemy", nucleaire rampen, of het uitvallen van of in gebreke blijven van een (openbare) communicatiedienst. Bij eendergelijke gebeurtenis moet de tijd voor het leveren van diensten die gevraagd werden door een van beide partijen in het kader van deze Overeenkomst, worden uitgebreid voor een periode tijdens welke de diensten niet konden worden geleverd omwille van die gebeurtenissen. De andere partij mag evenwel deze Overeenkomst beëindigen indien dergelijke omstandigheden blijven aanslepen gedurende een ononderbroken periode van ten minste 120 (honderdentwintig) dagen.

Artikel 11 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Programmatuur die iNed in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij iNed of bij de derde van wie iNed het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Programmatuur aan CLIËNT ter beschikking te stellen. iNed verleent hierbij aan CLIËNT uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in enig Aanhangsel bij deze Overeenkomst expliciet anders of afwijkend is bepaald.

11.2 Indien naar het oordeel van iNed aannemelijk is dat komt vast te staan dat door iNed onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde Programmatuur inbreuk maakt op enig recht van een derde, is iNed gerechtigd te kiezen uit de onderstaande alternatieven, a. zorg te dragen dat CLIËNT gebruik kan blijven maken van de ter beschikking gestelde Programmatuur, of b. de levering van de desbetreffende Diensten te staken tegen betaling van een redelijke vergoeding voor het gebruik daarvan en eventueel terugbetaling van het meerdere, of c. naar het redelijke oordeel van iNed gelijkwaardige Programmatuur ter beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot verdere nakoming of verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.

11.3 CLIËNT staat ervoor in dat hij, indien en voor over door hem in het kader van de Overeenkomst aan iNed materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

11.4 CLIËNT mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende op Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van of wijzigen in de geleverde Programmatuur. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

11.5 Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag CLIËNT ter beschikking gestelde Programmatuur niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruik) beperkingen van Programmatuur te verwijderen of te omzeilen.

11.6 iNed vrijwaart CLIËNT tegen aanspraken van derden dat onder de Overeenkomst geleverde Diensten inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten in Nederland of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat CLIËNT iNed onverwijld informeert van het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat CLIËNT iNed de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voor zover nodig verleent CLIËNT hierbij aan iNed een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. CLIËNT verplicht zich tot hetgeven van alle informatie en medewerking aan iNed die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringverplichting van iNed vervalt indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de geleverde Diensten die door CLIËNT of namens CLIËNT door een derde zijn verricht, door gebruik van Programmatuur in combinatie met niet door iNed geleverde Programmatuur of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de geleverde Diensten zijn ontwikkeld of bedoeld.

Artikel 12 SLOTBEPALINGEN

12.1 Op deze Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, welke zijn opgenomen in een Aanhangsel deel uitmakende van deze Overeenkomst. In deze Overeenkomst kan ieder artikel van een Aanhangsel door middel van een artikel in deze Overeenkomst nietig worden verklaard of in gewijzigde bewoordingen worden gesteld, onder verwijzing naar het desbetreffende artikel in dat Aanhangsel. Een wijziging kan geschieden in de vorm van substitutie of aanvulling.

12.2 Alle kennisgevingen, vragen of goedkeuringen die in het kader van deze Overeenkomst vereist of toegestaan zijn, moeten schriftelijk gebeuren per fax, e-mail of per aangetekend schrijven naar de respectieve partij.

12.3 Op deze Overeenkomst en de daartoe behorende Aanhangsels is Nederlands recht van toepassing.

12.4 Alle geschillen, hoe ook genaamd, voortvloeiend uit deze Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

12.5 Indien een of meer bepalingen in deze Overeenkomst om een of andere reden en in een of ander opzicht onuitvoerbaar blijken te zijn, zal die onuitvoerbaarheid geen invloed hebben op enige andere bepaling en zal de Overeenkomst voor het overige onverminderd in stand blijven.

12.6 Elk van de partijen erkent hierbij dat zij deze Overeenkomst heeft gelezen, dat zij de inhoud ervan begrijpt en dat zij ermee instemt om door deze voorwaarden te zijn gebonden. Deze Overeenkomst (met inbegrip van de aangehechte bijlagen) vormt de volledige Overeenkomst tussen de partijen aangaande het thema waarop zij betrekking heeft.

12.7 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen. Een ordentelijk gedagtekend bericht, welke de identiteit van afzender alsook van ontvanger vermeldt, vormt het bewijs van voornoemde wijziging of aanvulling op de gekenmerkte Overeenkomst. Indien een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in dit artikellid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de desbetreffende Overeenkomst

12.8 De licentie die hierbij wordt verleend geldt uitsluitend voor de CLIËNT, zijnde een specifieke entiteit of een rechtspersoon, met uitsluiting van diens moedermaatschappij, zusterbedrijven, dochterbedrijven, participatiemaatschappijen, filialen of afdelingen, etc. etc. etc. en alle rechten in het kader van deze Overeenkomst zijn niet overdraagbaar en evenmin kunnen de verplichtingen die worden opgelegd aan elke partij worden overgedragen aan een derde partij zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

iNed mag evenwel bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen. Met deze Overeenkomst wordt niet beoogd enig agentschap, partnership, joint venture of een andere gemeenschappelijke relatie tot stand te brengen.

Contact
Vul hieronder de veiligheidscode 0242 in:


 

 Specialist in maatwerk PHP applicaties

iNed © 2018